Free Email Updates

Get the latest content first.

May 08, 2018 | By Wiphawee Koi
  Read here in English นาทีนี้ไม่ว่าธนาคารไหนก็ทุ่มงบไปที่การทำการตลาดออนไลน์ แต่หลายๆ ที่ก็ตกม้าตายด้วยเรื่องง่ายๆ ที่แบรนด์มักมองข้าม   5 ข้อต่อไปนี้ คือคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ เกี่ยวกับสิ่งที่ธุรกิจธนาคารมักพลาดเมื่อทำการตลาดออนไลน์…เช็คก่อนสาย และหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ   1.ใช้คอนเทนต์เดียวกันบนทุก Channel แพลตฟอร์มออนไลน์แต่ละตัวไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram หรือ YouTube มีลักษณะเฉพาะตัวของมัน  และพฤติกรรมการใช้งานของคนก็แตกต่างกันไปบนแต่ละ Channel   สิ่งที่ธุรกิจธนาคารมักทำพลาด คือการใช้ข้อความแบบเดียวกัน...
Mar 21, 2018 | By Wiphawee Koi
ผู้บริโภคกลุ่ม “Millennial” หรือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1980-1996 ซึ่งมีอายุระหว่าง 22-38 ปี กำลังเป็นที่สนใจของหลายกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีการจับจ่ายใช้เงินอยู่ตลอดเวลา   ปีที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้จ่ายของกลุ่ม Millennial ในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 6.2 ล้านล้านบาท   ขณะที่ในประเทศไทย Millennial เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด ด้วยจำนวนกว่า 20 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 66...