May 30, 2018 | By Heroleads
  The Banking industry finds that it is no longer effective to distinguish its customers based on age and generation. To be the leading financial brand in the digital world,...
May 08, 2018 | By Heroleads
  Read here in English นาทีนี้ไม่ว่าธนาคารไหนก็ทุ่มงบไปที่การทำการตลาดออนไลน์ แต่หลายๆ ที่ก็ตกม้าตายด้วยเรื่องง่ายๆ ที่แบรนด์มักมองข้าม   5 ข้อต่อไปนี้ คือคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ เกี่ยวกับสิ่งที่ธุรกิจธนาคารมักพลาดเมื่อทำการตลาดออนไลน์…เช็คก่อนสาย และหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ   1.ใช้คอนเทนต์เดียวกันบนทุก Channel แพลตฟอร์มออนไลน์แต่ละตัวไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram หรือ YouTube มีลักษณะเฉพาะตัวของมัน  และพฤติกรรมการใช้งานของคนก็แตกต่างกันไปบนแต่ละ Channel   สิ่งที่ธุรกิจธนาคารมักทำพลาด คือการใช้ข้อความแบบเดียวกัน...
Mar 21, 2018 | By Heroleads
ผู้บริโภคกลุ่ม “Millennial” หรือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ.1980-1996 ซึ่งมีอายุระหว่าง 22-38 ปี กำลังเป็นที่สนใจของหลายกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีการจับจ่ายใช้เงินอยู่ตลอดเวลา   ปีที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้จ่ายของกลุ่ม Millennial ในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 6.2 ล้านล้านบาท   ขณะที่ในประเทศไทย Millennial เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด ด้วยจำนวนกว่า 20 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 66...
Page 2 of 2
1 2